Vaše advokátní kancelář
cs / en

Naše služby

Zastupování klientů bereme jako spolupráci při snaze dosáhnout spravedlivého řešení jejich životních nebo podnikatelských situací. S ohledem na to nastavujeme odměnu za jednotlivé služby vždy individuálně dle povahy poskytovaných služeb. Pokud se s klienty nedohodneme jinak, tak jednorázové nebo příležitostné poskytování právních služeb účtujeme dle hodinové sazby s tím, že klientům pro každou službu vždy předem zasíláme odhad délky práce. V případě většího množství poskytovaných služeb sjednáváme odměnu paušální.

Vedle toho samozřejmě ve většině soudních sporových řízeních je neúspěšná strana povinna uhradit soudní náklady druhé strany sporu, včetně nákladů za zastoupení advokátem. Při zastupování u vymáhání pohledávek proto automaticky spolu s hlavním nárokem klientů žalujeme protistranu také o úhradu nákladů za právní zastoupení. Tato náhrada často plně anebo z velké části pokryje všechny soudní náklady, které Vám ve věci vzniknou.

Obchodní právo

 • Korporátní právo
 • Zakládání obchodních společností
 • Valné hromady
 • Zastupování společníků
 • Tvorba a změna stanov a zakladatelských listin
 • Zvyšování a snižování základního kapitálu
 • Fúze a akvizice
 • Due diligence
 • Obchodní právo závazkové
 • Mezinárodní právo obchodní
 • Nekalá soutěž

Obchodním společnostem a jejich společníkům nabízíme kompletní právní servis při zakládání, změnách, převodech a rušení obchodních společností a ostatních korporací. Vedle toho nabízíme přípravu korporátních souhlasů, změny společenských smluv a stanov, zastupování u valných hromad a další služby pro zajištění řádného chodu společností. Samozřejmostí je příprava a revize jejich obchodních smluv a zastupování u soudních a jiných jednání při vymáhání jejich práv.

Našim cílem je s klienty nastavit dlouhodobou spolupráci tak, abychom se mohli přizpůsobit jejich individuálním potřebám a naše právní rady zaměřit na veškeré detaily týkající se jejich podnikání.

Obchodní právo

Občanské právo

 • Tvorba a revize smluv
 • Vlastnické právo
 • Společné jmění manželů
 • Spoluvlastnictví
 • Dědické právo
 • Náhrada škody
 • Bezdůvodné obohacení
 • Ochrana spotřebitele
 • Reklamace zboží a služeb
 • Mezinárodní právo soukromé

Naše kancelář nabízí právní poradenství v široké škále podoborů, které spadají do občanského práva. Základem je zejména tvorba smluv na míru Vašim požadavkům či revize Vašich starších smluvních vzorů nebo smluv, které pro Vás připravila druhá smluvní strana. Zaměřujeme se na ochranu vlastnického práva, zužování či vypořádávání společného jmění manželů nebo spoluvlastnictví. Poradíme Vám s Vašimi dědickými právy.

Vedle toho jsme připraveni ochránit Vaše práva v případných sporech. Máme dlouholetou zkušenost se zajišťováním náhrady škody či vymáhání bezdůvodného obohacení. Nabídneme Vám řešení při problémech s reklamací zboží a služeb. Dokážeme Vám poradit nejen v oblasti tuzemského práva, ale také i se spory zahrnující mezinárodní prvek, tj. např. při dodání zboží nebo služeb z ciziny.

Občanské právo

Právo nemovitostí

 • Koupě, prodej a darování nemovitostí
 • Zápis nebo zrušení věcného břemene
 • Zástavní práva
 • Nájem bytu nebo nebytových prostor
 • Revize úvěrových (hypotečních) smluv
 • Výstavba budov
 • Vznik a změna bytových jednotek
 • Katastrální a stavební řízení
 • Právní audity nemovitostí

Našim klientům nabízíme komplexní právní služby při převodech nemovitých věcí, jednání s realitními kancelářemi, při přípravě a revizích rezervačních, darovacích a kupních smluv. Samozřejmostí je též advokátní úschova pro zabezpečení koupě nemovitosti, stejně jako zastupování v řízení před katastrálními úřady. Rovněž zajistíme přípravu či revizi smlouvy o nájmu bytu či prostor sloužících k podnikání.

Dokážeme Vám poradit také se smlouvami o výstavbě rodinných domů, bytových jednotek v rámci developerských projektů, dělením a scelováním pozemků a nabídneme Vám kompletní právní řešení pro stavební záměry na Vašem pozemku. Vyhotovíme či zrevidujeme pro Vás veškeré smlouvy související s nemovitými věcmi, a to smlouvy o zřízení služebnosti (věcného břemene), zástavní smlouvy, úvěrové a další.

Realitním kancelářím nabízíme zajišťování právního servisu za zvýhodněných podmínek.

Právo nemovitostí

Pracovní právo

 • Pracovní smlouvy a dohody
 • Pracovní řád a interní dokumenty
 • Problematika mezd a odstupného
 • Výpovědi a rušení pracovního poměru
 • Konkurenční doložky
 • Hmotná odpovědnost zaměstnance
 • Pracovní úrazy, nehody na pracovišti
 • Spory mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem
 • Přechod práv mezi zaměstnavateli
 • Agenturní zaměstnávání

V oblasti pracovního práva nabízíme našim klientům rozsáhlé služby jak zaměstnavatelům, tak zaměstnancům. Připravujeme a revidujeme všechny pracovněprávní dokumenty, např. pracovní smlouvy, dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, smlouvy o výkonu funkce či vnitřní směrnice a jiné interní dokumenty. Zabezpečujeme pro naše klienty řádné ukončení pracovněprávního vztahu a bráníme jejich práva při jeho neoprávněném ukončení. Máme velké zkušenosti s konkurenčními doložkami a zajištění práv z nich vyplývajících.

Dále se zabýváme řešením pracovních úrazů a náhrad škod, vzniklých během pracovní doby a na pracovišti. Pro klienty zpracováváme dohody o hmotné odpovědnosti. Poradíme Vám s přechodem práv mezi zaměstnavateli při přejímání podniku novým zaměstnavatelem nebo s agenturním zaměstnáváním.

Pracovní právo

Správní právo

 • Přestupky a přestupkové řízení
 • Živnostenské právo
 • Katastrální a stavební právo
 • Rejstříkové soudy
 • Stížnosti proti postupu veřejné moci
 • Odpovědnost za nesprávné správní rozhodnutí
 • Odpovědnost za nesprávný úřední postup

Správní právo rovněž zahrnuje mnoho podoborů, v nichž Vám může naše kancelář pomoci. Zastupujeme klienty od nejzákladnějších případů přestupkového práva, přes veškeré operace, týkající se daní a poplatků, žaloby proti rozhodnutím správních orgánů a ochrany proti jejich nečinnosti a nezákonným zásahům. Poskytujeme komplexní poradenství při přípravě návrhů a žádostí v územním a stavebním řízení. Zastupujeme naše klienty v navazujících soudních řízeních a ve sporech při výstavbě. Zabýváme se živnostenským právem, včetně zastoupení u správních orgánů ve věcech dle živnostenského zákona.

Právní zastoupení poskytujeme před správními soudy všech stupňů, včetně Nejvyššího správního soudu. Zpracujeme pro Vás a podáme ve správním řízení veškeré opravné prostředky, tj. odvolání, kasační stížnost, rozklad nebo žádost na obnovu řízení.

Správní právo

Vymáhání pohledávek

 • Mimosoudní jednání s protistranou
 • Zastupování u soudu
 • Rozhodčí řízení
 • Vymáhání směnek
 • Vykonatelnost rozhodnutí v zemích EU
 • Zajištění exekuce pohledávek
 • Zastupování v insolvenčním řízení

Našim klientům poskytujeme služby od převzetí případu až do jeho úplného vyřešení, tj. úhrady dlužné částky nebo jiného skončení věci. Při vymáhání pohledávek bereme vždy ohled na základní zájem našich klientů, kterým je co možná maximální úhrada dlužné částky. Základem našich služeb je poskytování právní pomoci klientům v předsoudním vyjednávání s protistranou, a to ať již se jedná o vymáhání pohledávek nebo ochranu jiných zájmů.

Pokud dlužník neuhradí dlužnou částku dobrovolně, zastupujeme klienta ve všech fázích soudního či rozhodčího řízení (příprava podkladů, podání žaloby, zastupování klientů na jednotlivých jednáních, zastupování v případném odvolacím řízení). Pokud dlužník ani přes pravomocný rozsudek nesplní svoji povinnost, zastupujeme ve spolupráci se soudními exekutory klienty v exekučním řízení, případně též v řízení insolvenčním.

Našim klientům nabízíme řešení při vymáhání pohledávek a jiných práv ve většině států Evropské unie.

Vymáhání pohledávek
Scroll back to top