Vaše advokátní kancelář
cs / en

Změna ovládající osoby u subjektu přijímajícího dotace a s tím spojená oznamovací povinnost vůči poskytovateli dotace

Autor: Lukáš Verner
15. 3. 2020
Evropské dotace

Tento článek se zabývá situací, kdy osoba získá 100% podíl ve společnosti, která je příjemcem účelově vázané dotace. Žadatel o dotaci je povinen jednak plnit příslušná ustanovení rozpočtových pravidel[1] a dále konkrétní rozhodnutí správního orgánu o poskytnutí dotace. Např. pro dotaci v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) je tímto rozhodnutím „Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydané dle § 14 zákona č.218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)“ (dále jen „Rozhodnutí o udělení dotace“).[2] Pro zjednodušení budu dále v článku pracovat s tímto rozhodnutím. Systematika povinností, které musí žadatel o dotace plnit je však vždy stejná – povinnosti žadatele vychází ze zákonné úpravy a z konkrétního správního rozhodnutí o udělení dotace. Je však nutno zdůraznit, že různé dotační programy mohou mít různé podmínky, a proto mohou být pro jiné dotační programy upraveny povinnosti žadatele v jiné šíři.

Již při žádosti o dotaci je žadatel, který je právnickou osobou, povinen provést svou důkladnou identifikaci. Dle ustanovení § 14 odst. 3 písm. e) rozpočtových pravidel je povinen identifikovat:

Na tuto informační povinnost navazují obecná pravidla a povinnosti uvedená v Rozhodnutí o udělení dotace. Obecná část Rozhodnutí je závazná pro všechny žadatele stejně. Dle článku III odst. 4 Rozhodnutí o udělení dotace platí, že příjemce dotace je povinen:

Žadatel o dotaci je tedy povinen pouze vést evidenci o své vlastnické struktuře. Povinnost k oznámení vlastnické struktury či jejich změn vzniká žadateli o dotaci až na vyžádání ze strany poskytovatele dotace.

Byť má poskytovatel dotace oprávnění požadovat obecně veškeré informace, na jejichž základě byla dotace udělena nebo je dotace čerpána, při změně ovládající osoby subjektu pobírajícího dotace se bude jednat o změnu ve skutečném majiteli. Skutečným majitelem je fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě. Legální definice skutečného majitele[4] obsahuje vyvratitelnou domněnku, dle které je skutečným majitelem obchodní korporace osoba, která:

Pokud tedy nelze tuto domněnku vyvrátit tím, že by nabyvatel žadatele o dotaci měl faktickou možnost ovládat nabývanou osobu před nabytím podílu v této společnosti, platí, že nabyvatel se stává ovládající osobou dnem nabytí obchodního podílu v nabývané společnosti. V takovém případě by rozhodný den pro odkrytí vlastnické struktury poskytovateli dotaci mohl nastat nejdříve deset dní ode dne, kdy nabyvatel nabyl podíl v žadateli o dotaci. Pro úplnost je nutno podotknout, že nabyvatel může fakticky ovládat nabývanou osobu již před nabytím podílu – pak může povinnost k odkryti vlastnické struktury vzniknout již dříve, a i když nabyvatel doposud není vlastníkem žadatele o dotaci, je dle AML skutečným majitelem, a proto by měl být poskytovateli dotace odkryt.

Sankce

Sankce za porušení informační povinnosti vyplývá z rozhodnutí o udělení dotace. V případě programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) je sankce ve výši:

Vedle toho může poskytovatel dotace odmítnout i vyplacení samotné dotace anebo její části.[5] Namísto obdržení dotace tak může při nesplnění podmínek vzniknout žadateli o dotaci povinnost uhradit pokutu ve výši dotace, kterou neobdrží.

Scroll back to top

[1] zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
[2] obecná část tohoto rozhodnutí je k nahlédnutí dostupná na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/spolecne-prilohy-dotacnich-programu-op-pik/spolecne-prilohy-dotacnich-programu-op-pik--221721/
[3] zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML“)
[4] § 4 odst. 4 AML
[5] ustanovení § 14e odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb.